Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023

Wysokość wsparcia: min. 33% – maks. 80%, – grupy 1 i 3: 33-80%, – grupa 2: 50%. Minimalna wartość projektu: – 600.000 zł (grupy 1,3,4), – 300.000 zł (grupa 2).

Kto może składać wnioski? 

1. Jednostki sektora finansów publicznych.

2. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) i inne posiadające osobowość prawną podmioty nie działające dla osiągnięcia zysku (powstałe nie później niż 31.12.2019 – w uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu).

3. Spółki prawa handlowego utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność w dziedzinie kultury fizycznej.

Cele Programu na które można przeznaczyć środki:

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na pięć grup.

 

1. Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

 

2. Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

 

3. Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

 

4. Czwartą grupą zadań są zadnia mające na celu wzmocnienie bazy infrastruktury tenisowej i wsparcie tworzenia warunków do rozwoju i popularyzacji tenisa poprzez budowę nowej i rozbudowę istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury. Wyodrębnienie tej grupy ma zwrócić uwagę na deficyty i przyczynić się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury tenisowej oraz jej użyteczności w sezonie jesienno-zimowym.

Wnioski można składać do końca roku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska–program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej–edycja-2023