Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE (2019r.)

Aby zapoznać się z zakresem ubezpieczenia zapoznaj się z plikiem -> POBIERZ

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW PRZY LIKWIDACJI SZKÓD NNW Z POLISY PZU SPORT NR 1036316625
KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

I. Świadczenia odszkodowawcze z NNW

 1. W celu uzyskania świadczenia odszkodowawczego poszkodowany najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia leczenia przesyła do Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS wypełniony druk zgłoszenia szkody (zgodnie ze wzorem) potwierdzony przez klub/jednostkę, której jest zawodnikiem (miejsce na potwierdzenie znajduje się na końcu druku).
 2. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS po potwierdzeniu druku zgłoszenia szkody (miejsce na potwierdzenie znajduje się na końcu druku) przesyła wypełniony druk z załącznikami mailem na adres szkody@mentor.pl.
 3. Broker dokonuje zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela oraz prowadzi dalszą korespondencję z osobą wskazaną do kontaktu w druku zgłoszenia szkody – m.in. przesyła zawodnikowi listę wymaganych dodatkowych dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.
 4. Zawodnik jest zobowiązany do kompletowania wszystkich dokumentów z procesu leczenia oraz przesłania ich do Brokera.
 5. O zakończeniu procedury likwidacji szkody i wypłacie świadczeń zawodnik zostanie poinformowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub brokera.

II. Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

 1. Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku zawodnik chce skorzystać z usługi assistance powinien niezwłocznie po zajściu wypadku ubezpieczeniowego i przed podjęciem działań we własnym zakresie, zawiadomić telefonicznie o wypadku ubezpieczeniowym Centrum Pomocy PZU SA i podać następujące informacje:
  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania ubezpieczonego oraz imię i nazwisko lub nazwę ubezpieczającego;
  2. numer telefoniczny, pod którym Centrum Pomocy może skontaktować się z ubezpieczonym lub jego przedstawicielem;
  3. krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy;
  4. stosować się do zaleceń Centrum Pomocy, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw.
 2. Zgłoszenia do Centrum Pomocy PZU SA dokonuje się na numer telefonu: 801 102 102
 3. Centrum Pomocy PZU SA jest czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela przedstawiciel Brokera:
Pani Ewa Popiołkowska
tel. +48 56 669 32 57
szkody@mentor.pl

Załączniki:

 1. Druk zgłoszenia szkody- Pobierz
 2. Instrukcja postępowania w zakresie wypełnienia druku zgłoszenia szkody i likwidacji szkody- Pobierz
 3. Zgoda RODO małoletni- Pobierz
 4. Zgoda RODO pełnoletni- Pobierz

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Aby zapoznać się z zakresem ubezpieczenia zapoznaj się z plikiem -> POBIERZ

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW PRZY LIKWIDACJI SZKÓD OC
Z POLISY INTERRISK TU S.A.
Polisa seria K NR 09170026

KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

 1. W przypadku wpłynięcia roszczenia od poszkodowanego lub zajścia zdarzenia/wypadku, które może spowodować roszczenie poszkodowanego, podmiot zrzeszony w KZ LZS (Wojewódzkie Zrzeszenie/Klub) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od zdarzenia lub wpłunięcia roszczenia przesyła mailem na adres szkody@mentor.pl wypełniony druk zgłoszenia szkody (zgodnie ze wzorem).
 2. Broker dokonuje zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela oraz prowadzi dalszą korespondencję z osobą wskazaną do kontaktu w druku zgłoszenia szkody.
 3. Korespondencję z poszkodowanym po zaresjestrowaniu szkody prowadzi towarzystwo ubezpieczeniowe.
 4. O zakończeniu procedury likwidacji szkody i wypłacie świadczeń podmiot zrzeszony zostanie poinformowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub brokera.

Ubezpieczający zobowiązany jest do: – podjęcia działań mających na celu zapobieżenie zwiększeniu sie szkody,
– starania się o ustalenie świadków zdarzenia powodującego szkodę i osób odpowiedzialnych za zdarzenie,
– w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, powiadomić o szkodzie policję,
– sporządzenia protokołu z ustaleniem okoliczności zdarzenia powodującego szkodę,
– w razie zgłoszenia roszczenia do niepodejmowania działań zmierzających do jego uznania lub zaspokojenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody InterRisk TU S.A.

Załączniki:
1. Druk zgłoszenia szkody- Pobierz
3. Zgoda RODO małoletni- Pobierz
4. Zgoda RODO pełnoletni- Pobierz