Rok 2021

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zawarło umowę na rzecz zbiorowego ubezpieczenia (ubezpieczyciel PZU S.A.) członków Wojewódzkich Zrzeszeń LZS od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW oraz ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pimo Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS POBIERZ

Osób uczestniczących w zawodach sportowych w drodze do i z oraz w treningach na rok 2020. Ubezpieczeniu podlegają członkowie Zrzeszenia LZS tj. LKS, LZS, UKS, ULKS i innych stowarzyszeń będących członkami Zrzeszenia, oraz trenerzy, instruktorzy, sędziowie, organizatorzy a także inne osoby obsługujące imprezy organizowane przez LZS.
Ubezpieczenie rozpoczyna się od momentu wyjścia z domu do powrotu, w czasie podróży oraz podczas treningów, zawodów sportowych i turystycznych, na obozach i koloniach. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczy również jednostek Zrzeszenia LZS jako organizatorów imprezy.
Wobec powyższego proponujemy skorzystanie z niniejszego ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa w roku 2020 wynosi 2500 zł od całej gminy obejmując wszystkie w/w jednostki LZS (bez względu na ilość klubów i członków). Ubezpieczenie jest bezimienne, tj. bez podawania nazwisk.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za następstwa nieszczęśliwych wypadków jakie mogą wydarzyć się Ubezpieczonemu na terytorium RP w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej podczas treningów, zgrupowań, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zawodów oraz obozów i kolonii organizowanych i przygotowywanych przez jednostki organizacyjne LZS w Łodzi oraz innych imprezach do udziału w których zawodnik jest statutowo zobowiązany przez swoje macierzyste jednostki lub struktury LZS w Łodzi.
Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia:
1. na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (suma ubezpieczenia: 8000 zł, 1% trwałego uszczerbku tj. 80 zł.
2. na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 8000 zł
3. refundacja nabycia protez i środków pomocniczych – 800 zł
Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej obejmuje również odpowiedzialność cywilną deliktową za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
Umowa ubezpieczenia NNW i OC zawarta jest z PZU S.A. za pośrednictwem Brokera Ubezpieczeniowego „MENTOR S.A.” nr umowy 1046135145.
Wystawienie faktury przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi oraz przekazanie umowy wraz z warunkami ubezpieczenie nastąpi po wyrażeniu zgody na przystąpienie do zbiorowego ubezpieczenia.
Nadmieniamy, że obowiązkiem organizatora lub uczestnika zawodów sportowych jest posiadanie ubezpieczenia od NNW i OC. Proponowana Polisa PZU S.A. jest niezwykle korzystna chociaż z uwagi na bezimienność ubezpieczonych,