Inauguracja programu „Energia dla wsi”

25 stycznia 2023 rozpoczął się pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi”. Celem Programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Budżet pierwszego naboru wynosi 100 milionów złotych.

Z dofinansowania w ramach programu „Energia dla wsi” mogą skorzystać istniejące spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie będący przedsiębiorcami, a także powstające spółdzielnie energetyczne oraz rolnicy – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne (które w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub dział specjalny produkcji rolnej).

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu będzie mógł być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Przewidziano udzielanie wsparcia finansowego dla instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych, biogazowni i elektrowni wodnych oraz magazynów energii zintegrowanych z tymi źródłami.

Pożyczka może sięgnąć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć (maks. do 25 mln zł), a dotacja nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł).

Inwestycje nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Program „Energia dla wsi” jest kontynuacją i rozszerzeniem zakończonego już naboru dla części 2) „Biogazownie i małe elektrownie wodne” programu Agroenergia. Nabory dla jego części 1) „Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny” są nadal prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi” jest prowadzony w trybie ciągłym od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

Wnioski o pożyczki i dotacje można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Szczegółowe informacje o programie „Energia dla wsi” można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).