Ruszyła druga edycja programu Mikrogranty Sportowe – Uzyskaj nawet do 30 tysięcy złotych dla swojego klubu!

Program przewiduje granty na organizację otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych, których uczestnikami są dzieci lub młodzież do 18 roku życia. Wnioski o wsparcie mogą składać organizacje, które powstały przed 2023 rokiem i w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacje, które w ramach swojej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Organizacja otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych, których uczestnikami są dzieci lub młodzież.
Realizowane zadania muszą mieć charakter niekomercyjny – tzn. nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Informacje dodatkowe:

Krajowym Operatorem Programu „Mikro Granty 2” jest Fundacja Orły Sportu.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Cele:
1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
5. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.
6. Stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Koszty kwalifikowalne:
1. Sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania pochodzący ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (bez nagród i ubiorów) w wysokości nie większej niż 10% kosztów bezpośrednich.
2. Wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu.
3. Transport, wyżywienie, zakwaterowanie.
4. Promocja przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze.
5. Obsługa sędziowska, techniczna, instruktorska i ekspercka, informatyczna oraz medyczna.

Termin składania wniosków:

20 września 2023

Strona Internetowa Programu